Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático en España

Se encuentra usted aquí

Les poblacions d'artròpodes com a preses potencials a la dieta del polls de gal fer (Tetrao Urogallus). Influencia del canvi climàtic

S'estudia la dieta dels polls de gall fer (Tetrao urogallus) als massissos de l'Orri i Tornafort (Pallars Sobirà, Pirineus), durant 4 anys (2001-2004). Pel que fa referència a l¿abundància i biomassa, els polls de gall fer seleccionen positivament com a preses principals les formigues, els opilions, els coleòpters i les erugues. Els ortòpters també són molt importants a la dieta dels polls en aquesta zona dels Pirineus a diferència dels països nòrdics. Tot i ser un grup no seleccionat i consumit de forma accessòria, representen el 50 % de la biomassa consumida d’artròpodes. Pel que fa a la disponibilitat d¿aliment, al Massís de l’Orri és on hi trobem proporcionalment unes abundàncies més altes de formigues i en canvi al Massís de Tornafort abunden més els opilions. Existeix una forta relació entre les abundàncies de formigues i les parcel.les de bosc mixt de pi negre (Pinus uncinata) i pi roig (Pinus silvestris), amb nabiu al sotabosc. L’augment de les temperatures mitges al juliol durant els quatre anys expressen un canvi en el clima de la zona d’estudi, probablement aquest fet fa disminuir la disponibilitat de formigues i indirectament el nombre de polls de gall fer. Es proposen mesures de gestió per tal d’afavorir les àrees potencials d’alimentació dels polls de gall fer (Tetrao urogallus) en el sentit de preservar les àrees on el sotabosc estigui dominat per nabiu (Vaccinium myrtilus), els boscos de pi negre, estructurats amb clarianes que permetin la presència de formiguers i abundància d¿ortòpters. Finalment, les actuacions en la gestió de l’hàbitat s’haurien de dirigir a minimitzar els efectes del canvi climàtic sobre les zones òptimes d’alimentació dels polls de gall fer, potenciant els boscos madurs de pi negre relativament oberts, amb sotabosc dominat per nabiu. Segons els resultats, no seria imprescindible fer cap actuació forestal de roturació o aclariment del bosc per afavorir únicament l’expansió del nabiu. En principi un sotabosc de nabiu no assegura una disponibilitat alta de les preses potencials dels polls de gall fer. Es proposa preservar i permetre la expansió natural de les zones ja formades per boscos més madurs de pi negre, relativament oberts, amb sotabosc dominat per nabiu i presència de neret (Rhododendron ferrugineum). En aquestes zones és on es troba les comunitats d’artròpodes amb abundància i biomassa més altes de formigues i ortòpters, que són els insectes més importants en la dieta dels polls de gall fer a l’àrea d’estudi.